top of page

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO
EPASSIONS.PL

 

PREAMBUŁA

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego działającego pod witryną „www.epassions.pl”, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

 

I. DEFINICJE

Cena - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.

Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

Klient - osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu w Sklepie oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu;

Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni;

Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;

Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, działająca pod adresem „www.epassions.pl”;

Sprzedawca - spółka pod firmą Epassions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy al. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000827943, REGON: 385547935, NIP: 527290585, kapitał zakładowy 100.000,00 zł (w całości wpłacony), będąca właścicielem i administratorem Sklepu;

Towar - rzeczy (towary) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu. Wszystkie towary oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe;

Umowa Sprzedaży/Umowa - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;

Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików Cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres poczty e-mail.

Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych

 2. Akceptacja Regulaminu jest konieczna w celu utworzenia Konta Klienta. Akceptując Regulamin Klient akceptuje jego postanowienia w całości, bez zmian. Klient może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę określonych w § 3 ust. 1 lit. c-e poniżej w wybranym przez siebie zakresie, w szczególności za pomocą ustawień przeglądarki, na zasadach określonych Regulaminem bez konieczności jego akceptacji.

 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie przez Klienta ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sprzedawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient. Dostawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest podwykonawcą Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków Sprzedawcy lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom, bez informowania o tym Klientów. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług Sprzedawcy, Sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną Umowy o Świadczenie Usług.

 

III. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi na rzecz Klientów:

  1. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta;

  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

  3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

  4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

  5. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.

 1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania Zakupów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania, z uwzględnieniem Polityki Prywatności;

  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;

  4. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

  5. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

  6. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

  7. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

  8. niepodejmowania działań takich jak:

   1. rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

   2. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

   3. modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;

   4. nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

 

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY - ZAMAWIANIE

 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.

 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

  1. Klient dodaje wybrany/e Towar/y w wybranym przez Klienta rozmiarze, kolorze i specyfikacji (w zależności od dostępności Towaru) do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

  2. Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży; podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy;

  3. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;

  4. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu;

  5. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu zapłaty Ceny;

  6. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

 1. Umowa Sprzedaży zostaje każdorazowo zawarta z zastrzeżeniem warunku, że ulega rozwiązaniu jeżeli Klient nie odbierze Towaru w terminie 21 dni od jej zawarcia, pomimo dokonania w tym okresie przez Sprzedawcę co najmniej dwukrotnej próby doręczenia Towaru zgodnie z Zamówieniem. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku uprzedniego indywidualnego uzgodnienia z Klientem woli wykonania Umowy przez strony oraz ustalenia nowego terminu. W przypadku rozwiązania Umowy z powodu ziszczenia się warunku rozwiązującego Sprzedawca zwraca Klientowi Cenę Towaru oraz inne koszty, o ile zostały one przez Kupującego już zapłacone na rzecz Sprzedawcy, w sposób w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę.

 2. W przypadku gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa ponieważ Towar jest niedostępny, Sprzedawca informuje Klienta o tym fakcie oraz o możliwości spełnienia świadczenia zastępczego, odpowiadającego jakości, przeznaczeniu oraz cenie pierwotnego zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi woli otrzymania świadczenia zastępczego, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni) zwraca Klientowi Cenę Towaru oraz inne koszty, o ile zostały one przez Klienta już zapłacone na rzecz Sprzedawcy, w sposób w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę.

 

V. CENY

 1. Informacja o cenie podawana w ramach Sklepu ma charakter wiążący od momentu złożenia zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie.

 2. Ceny w ramach Sklepu zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych lub w innej walucie.

 3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty przesyłki. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.

 4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

VI. PŁATNOŚCI

 1. Płatności za Towary zamówione w ramach Zamówienia złożonego w Sklepie można dokonać:

 1. przelewem tradycyjnym - w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności;

 2. przelewem online (PayPal) - płatności wykonywane są za pośrednictwem serwisu PayPal. W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu przez Sprzedawcę płatności;

 3. gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze), w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu Zamówienia, przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Twoje zamówienie zostanie wysłane w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia w przypadku, gdy wybrałeś opcję płatności za pobraniem.

 2. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

 3. Średni czas realizacji Zamówienia przy dostawie za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi 1-3 dni roboczych.

 4. Średni czas realizacji Zamówienia przy dostawie za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 1-2 dni robocze.

 5. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu Internetowego o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Niezależnie od wskazanego w zdaniu poprzednim terminu odstąpienia Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić w regulaminie danej promocji dłuższy termin do odstąpienia od umowy przez Klienta.

 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W celu odstąpienia od umowy Konsument może poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia za pomocą wiadomości e-mail, na adres [info@epassions.pl] lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia , w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Klient odsyła Sprzedawcy Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli doszło do zmiany stanu Towaru przekraczającej zakres zwykłego zarządu, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w granicach przewidzianych przepisami prawa.

 7. Klient ponosi koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy.

 8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty (Ceny Towaru oraz kosztu wysyłki do Klienta jeżeli Klient za nią płacił), nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od właściwej umowy.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACJYJNE/ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r. , poz. 121 z późn. zm., w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

 2. Konsument może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [info@epassions.pl]. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu, którym może być np. kopia faktury lub paragonu, wydruk z karty płatniczej itp.

 3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do Sprzedawcy, na adres: [info@epassions.pl], na koszt Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i poinformuje go o dalszym postępowaniu.

 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

 2. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 3. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 2. wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl).

 1. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr. Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: [info@epassions.pl]

 

X. LICENCJA

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawnionego do tego podmiotu, na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

 

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w ramach Sklepu.

 2. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez usunięcie Konta Klienta oraz przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie:

  1. pisemnej na adres Sprzedawcy;

  2. wiadomości e-mail na adres: [info@epassions.pl].

 1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.

 2. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient:

  1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

  2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów, w szczególności poprzez wprowadzone przez niego Treści;

  3. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień lub wielokrotne dokonywanie rezerwacji Towarów i ich kilkakrotne nieodbieranie, uzasadniające przypuszczenie, że Klient działa celowo na szkodę Sprzedawcy.

 1. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 powyżej może korzystać ze Sklepu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem poczty e-mail na adres [info@epassions.pl]) i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu.

 2. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu względem niezarejestrowanych w Sklepie Klientów. W przypadku Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających Konto Klienta, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu, jeżeli nie skorzystają z tego prawa, postanowienia zmienionego Regulaminu będą dla nich wiążące. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla już zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu [09.03.2020] r.

 2. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży oraz Umowy o Świadczenie Usług jest siedziba Sprzedawcy.

 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek I technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.

REGULAMIN

POLITYKA PRYWATNOŚCI
WRAZ Z INFORMACJĄ O PLIKACH COOKIES

 

PREAMBUŁA:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu internetowego działającego pod witryną „www.epassions.pl”, jak również informacji na temat tychże klientów gromadzonych za pomocą plików Cookies.

Ponadto niniejsza Polityka Prywatności służy jako instrument informacyjny i gwarancyjny dla Klientów sklepu oraz wytyczne dla Administratora danych, którymi kieruje się on przy gromadzeniu, przetwarzaniu i dozwolonym korzystaniu z udostępnionych mu danych osobowych Klientów.

 

I. DEFINICJE

Administrator – oznacza spółkę pod firmą Epassions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy al. Jana Pawła II 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000827943, REGON: 385547935, NIP: 527290585, kapitał zakładowy 100.000,00 zł (w całości wpłacony), która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Klienta.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu.

Sklep – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający pod adresem „www.epassions.pl”.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub który jest stroną umowy sprzedaży.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenia RODO.

 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 3. Sklep pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  2. poprzez gromadzenie plików “Cookies”

  3. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

 1. Sklep gromadzi informacje dobrowolnie podane przez Klienta, za pomocą zgód udzielonych podczas składania zamówienia lub przy rejestracji w Sklepie. Zgody mogą zostać udzielone w formie zaakceptowania gotowego oświadczenia przygotowanego przez Administratora. Gromadzone w ten sposób informacje są przetwarzane jedynie w celach usprawniania działania Sklepu, jak również poprawy jakości obsługi Klienta. Administrator nie przetwarza w ten sposób uzyskanych informacji w celach wykraczających poza dozwolony prawem marketing swoich usług, prace usprawniające działanie Sklepu i poprawiające jakość i szybkość obsługi Klienta.

 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Administrator nie rozszerza w sposób bezpośredni lub dorozumiany zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w sposób przez niego nieprzewidziany lub nieupoważniony.

 3. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 4. Sklep Zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu internetowego. O wszelkich zmianach Sklep będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 5. Na stronach Sklepu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

 

III. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

   1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

   2. Administrator zobowiązuje się uzyskiwać każdorazowo zgodę Klienta na wykorzystywanie plików Cookies w każdej z wymienionych funkcjonalności.

   3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

   1. Klient może kontrolować zakres działania Cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki – decydując, które pliki przeglądarka będzie akceptować, a które odrzucać. Odrzucenie niezbędnych Cookies może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze wszystkich lub niektórych funkcjonalności Sklepu. Instrukcje co do sposobu konfiguracji ustawień Cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są pod następującymi linkami: 

 1. Internet Explorer

 2. Firefox

 3. Safari 

 4. Chrome  

 

IV. CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

   1. Administrator wykorzystuje Cookies w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu,

 2. Rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

 3. Zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient,

 4. Utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 5. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

 6. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 7. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

 8. Zapamiętania lokalizacji Klienta - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Klienta z uwzględnieniem jego lokalizacji,

 9. Analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 10. Świadczenia usług reklamowych - dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Sklepu reklam usług i produktów firm trzecich,

 11. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 1. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu internetowego, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,

 2. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.

 3. Dane osobowe Klientów zbierane są (lub będą) przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności sklepu internetowego: formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, kontaktu mailowego z Klientem, formularza zamówienia, danych podanych na Koncie Klienta, danych logowania i danych przy rejestracji.

 4. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz jego Polityką Prywatności.

 5. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 6. Administrator informuje Klienta, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  1. Wix.com Ltd. z siedzibą w 500 Terry A. Francois Boulevard, San Francisco, USA - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany Sklep,

  2. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar,

  3. Spółka General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10 - w celu realizacji usług kurierskich GLS,

  4. Spółka R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, Warszawa (kod pocztowy: 02-797) - w celu realizacji usług kurierskich InPost Paczkomat.

  5. Spółka DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Mineralna 15, Warszawa (kod pocztowy: 02-274) - w celu realizacji usług kurierskich DPD.

 

VI. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA ORAZ ICH RODZAJE

   1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu internetowego danych w następujących celach:

 1. złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

 2. zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,

 3. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

 4. zapewnienia pełnej obsługi Klienta, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Klienta, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,

 5. dostosowywania oferty i doświadczeń Klienta, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,

 6. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Klientów,

 7. kontaktowania się z Klientem, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klienta, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,

 8. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,

 9. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,

 10. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.

 

   1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

 1. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

 2. imię i nazwisko,

 3. rozmiar ubrania/obuwia,

 4. data urodzenia,

 5. nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

 6. NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),

 7. adres dostawy towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

 8. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

 9. numer telefonu.

 

VII. UPRAWNIENIA KLIENTA WZGLĘDEM JEGO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie internetowym są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Sklepie, mają prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”.

 2. Administrator, na podstawie osobnej zgody udzielonej przez Klienta Sklepu, na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym. Administrator zobowiązuje się każdorazowo posiadać podpisaną stosowną umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych takiemu podmiotowi trzeciemu. Podmiot obsługujący system ankiet zobowiązany jest powyższą umową do zachowania w poufności i przetwarzania jedynie w powierzonym zakresie tak pozyskanych danych osobowych Klientów.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Administrator zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych  osobowych na ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulaminu Sklepu internetowego bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

VIII. NEWSLETTER

 1. Administrator umożliwia Klientom korzystanie z personalizowanych wiadomości zawierających ofertę handlową, informacje o promocjach, konkursach oraz innych informacjach dot. Sklepu („Newsletter”). Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne.

 2. Podanie adresu e-maila jest konieczne dla wykonania przez Administratora umowy o dostarczanie Newslettera (świadczenie usługi drogą elektroniczną), a konsekwencją niepodania ww. danych jest niemożność wykonania tej usługi.

 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie stosownego linka znajdującego się na końcu każdej wiadomości zawierającej Newsletter.

 4. Dane Klienta mogą być udostępnione podwykonawcy Administratora oferującego system informatyczny do wysyłki newsletterów.

 

Niniejsza Polityka Prywatności wraz z informacją o Plikach Cookies wchodzi w życie z dniem jej publikacji na stronie internetowej sklepu dostępnego pod adresem „www.epassions.pl”. Ewentualne zmiany w niniejszym dokumencie zostaną zakomunikowane Klientom z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym, z użyciem ogólnodostępnej na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianach oraz możliwości zmiany konfiguracji swoich ustawień Cookies w tym zakresie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
bottom of page